Σύγκριση με εξωτερική θερμοπρόσοψη

Πολλές φορές μας ρωτάνε σε τι διαφέρει το Supafil από την εξωτερική θερμομόνωση και ποια τεχνική είναι καλύτερη. Για να συγκρίνουμε κάτι θα πρέπει πρώτα να μπορούμε να το μετρήσουμε και με αυτό το σκεπτικό θα εξετάσουμε τις τρεις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Υφιστάμενος τοίχος με διάκενο χωρίς καμία μόνωση
 2. Τον παραπάνω τοίχο με εξωτερική θερμοπρόσοψη EPS πάχους 5 εκατοστών
 3. Τον παραπάνω τοίχο με ενδιάμεση μόνωση Supafil πάχους 7 εκατοστών

Παραδοχές

 • Η σύγκριση έγινε μεταξύ εφαρμογών που έχουν παραπλήσιο κόστος στην αγορά (υλικό και εργασία για πολυστερίνη των 5εκ. και Supafil των 7 εκατοστών = 25€/μ²+ΦΠΑ).
 • Οι τιμές αναφοράς στα παραδείγματα που αναλύουμε, έχουν παρθεί από το τεύχος των τεχνικών οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ οι τιμές των υλικών δίνονται από την εκάστοτε κατασκευάστρια εταιρία του υλικού.
 • Οι υπολογισμοί έγιναν με μέσο όρο διαφοράς θερμοκρασίας Δt= 10°C μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Αυτή είναι πολύ σημαντική λεπτομέρεια για τα αποτελέσματα των καταναλώσεων. Όσο μεγαλύτερο είναι το Δt, τόσο μεγαλύτερες ενεργειακές ανάγκες υπάρχουν.
 • Για την μετατροπή της ενέργειας σε ευρώ, υπολογίσαμε το κόστος της κιλοβατώρας με 0,17€.
 • Για τον υπολογισμό του κόστους ανά χειμερινή περίοδο, υπολογίστηκαν 90 ημέρες

 

Οι συγκρίσιμες τιμές που θα χρησιμοποιήσουμε είναι

 • Ο συντελεστής λ που εκφράζει τις ιδιότητες του κάθε υλικού
 • Ο συντελεστής U που εκφράζει τις θερμικές απώλειες μέσα από την επιφάνεια ενός δομικού στοιχείου
 • Ο συντελεστής Umed που εκφράζει τον μέσο όρο των θερμικών απωλειών ενός τοίχου με όλα τα δομικά στοιχεία που την αποτελούν (παράθυρα, μπαλκονόπορτες, κολώνες, δοκάρια κλπ)
 • Ο συντελεστής Qmed που εκφράζει το σύνολο της ενέργειας που χάνεται από τον τοίχο
 • Ο συντελεστής BEP που εκφράζει τον χρόνο απόσβεσης ανάλογα με την κάθε επέμβαση

Σημείωση: Το λ του ξηρού αέρα χωρίς καμία κίνηση στους 20°C δίνεται ως λ=0,025 W/mK. Στην πραγματικότητα όμως ο αέρας στο διάκενο της τοιχοποιίας δεν έχει σταθερή θερμοκρασία, δεν είναι ξηρός και βεβαίως δεν μένει ακίνητος γιατί υπάρχουν μικρές ροές από χαραμάδες κουφωμάτων, πρίζες και ρολά. Για αυτό τον λόγο δεν λαμβάνουμε υπόψη αυτή την τιμή του λ στον υπολογισμό του U.

 

Περίπτωση 1η:

Υφιστάμενος τοίχος με διάκενο χωρίς καμία μόνωση

Uτοίχου =   2,20 W/m²K

 

Αν υπολογίσουμε μια επιφάνεια 30 m² η συνολική ενέργεια που χάνεται από τον τοίχο είναι:

Q = 2,20 W/m²K * 30m² * 10°C = 660 Watt

 

Δηλαδή, για να διατηρήσουμε την εσωτερική θερμοκρασία στους 20°C όταν έξω έχει C, απαιτείται ενέργεια ίση με 660 Watt ανά ώρα.

Είναι σαν να πρέπει κρατάμε 11 λάμπες των 60 Watt συνέχεια αναμμένες.

Περίπτωση 2η:

Στον παραπάνω τοίχο εφαρμόζουμε εξωτερική θερμομόνωση πάχους 5 εκατοστών με διογκωμένη πολυστερίνη που έχει λ= 0,032 W/mK.

 

Uτοίχου = 0,504 W/m²K

 

Αν υπολογίσουμε την ίδια επιφάνεια 30 m² η συνολική ενέργεια που χάνεται από τον τοίχο είναι:

Q = 0,504 W/m²K * 30m² * 10°C = 150 Watt

 

Δηλαδή με την προσθήκη της θερμοπρόσοψης για να διατηρήσουμε την εσωτερική θερμοκρασία στους 20°C όταν έξω έχει C, απαιτείται ενέργεια ίση με 150 Watt ανά ώρα.

Έτσι, αντί για 11 λάμπες, έχουμε μόνο 2 των 60 Watt και 1 των 30 Watt συνέχεια αναμμένες.

Οπότε έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 78,69%

Περίπτωση 3η:

Στον αρχικό τοίχο εφαρμόζουμε την ενδιάμεση θερμομόνωση με Supafil, πάχους 7 εκατοστών και λ= 0,034W/mK.

 

Uτοίχου = 0,403 W/m²K

 

Αν υπολογίσουμε την ίδια επιφάνεια 30 m² η συνολική ενέργεια που χάνεται από τον τοίχο είναι:

 

Q = 0,403 W/m²K * 30m² * 10°C = 130 Watt

 

Δηλαδή για να διατηρήσουμε την εσωτερική θερμοκρασία στους 20°C όταν έξω έχει C, απαιτείται ενέργεια ίση με 130 Watt ανά ώρα.

Έτσι αντί για 11 λάμπες, έχουμε μόνο 2 των 60 Watt και 1 των 20 Watt συνέχεια αναμμένες.

Οπότε έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας κατά 82,95%

Καταλήγουμε ότι με το Supafil των 7 εκατοστών, έχουμε καλύτερο συγκριτικό αποτέλεσμα από την εξωτερική θερμοπρόσοψη των 5 εκατοστών κατά 4,26%!

Όμως για να κάνουμε σωστά μια συγκριτική μέτρηση, θα πρέπει υπολογίσουμε και τις απώλειες από τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία (κουφώματα και οπλισμένο σκυρόδεμα) αλλά και το συνολικό κόστος για έναν χειμώνα.

Έτσι εξετάζουμε μια συνολική επιφάνεια 30μ², που αντιστοιχεί στις συνολικές εκτεθειμένες πλευρές ενός μέσου μικρού διαμερίσματος πολυκατοικίας κατασκευασμένης μέχρι το 1980. Αποτελείται από ένα παράθυρο, μια μπαλκονόπορτα, οπλισμένο σκυρόδεμα (κολώνες με δοκάρι) και τοίχο πάχους 25 εκατοστών με διάκενο 7 εκατοστών χωρίς μόνωση. Θεωρούμε ότι τα κουφώματα είναι παλιά, ξύλινα και με μονό τζάμι.

Περίπτωση 1η: Υπάρχουσα επιφάνεια μη μονωμένη.

Οι θερμικές απώλειες ανά υλικό είναι:

Uπαραθύρου =                  5,00 W/m²K με επιφάνεια  1,00m²

Uπόρτας =                         5,00 W/m²K με επιφάνεια  2,00m²

Uσκυροδέματος =             3,40 W/m²K με επιφάνεια  4,62m²

Uτοίχου =                           2,20 W/m²K με επιφάνεια 22,38m²

 

Ο μέσος όρος όλων των απωλειών είναι Umed= 2,665 W/m²K

 

Από τον παραπάνω συντελεστή προκύπτει ότι η  συνολική ενέργεια ανά χειμερινή σαιζόν είναι:

Qmed= 1.726,79 Kwh, ενέργεια που αντιστοιχεί σε κόστος 293,55€ ανά έτος για το συγκεκριμένο διαμέρισμα που έχει 30μ² εκτεθειμένες επιφάνειες.

 

Συμπέρασμα:

Για να διατηρήσουμε την εσωτερική θερμοκρασία στους 20°C όταν έξω έχει 10°C, θα πρέπει να σπαταλάμε 293,55€ τον χρόνο σε ένα μη μονωμένο διαμέρισμα!

Περίπτωση 2η: Εξωτερική θερμοπρόσοψη με EPS 5 cm στο παραπάνω διαμέρισμα.

Στις θερμικές απώλειες ανά υλικό αλλάζουν μόνο τα U του τοίχου και του σκυροδέματος.

Uπαραθύρου =           5,00 W/m²K με επιφάνεια  1,00m²

Uπόρτας =                   5,00 W/m²K με επιφάνεια  2,00m²

Uσκυροδέματος =        0,537 W/m²K με επιφάνεια  4,62m²

Uτοίχου =                     0,504 W/m²K με επιφάνεια 22,38m²

 

Ο μέσος όρος όλων των απωλειών είναι Umed= 0,959 W/m²K

 

Από τον παραπάνω συντελεστή προκύπτει ότι η  συνολική ενέργεια ανά χειμερινή σαιζόν είναι:

Qmed= 621,23 Kwh / έτος, ενέργεια που αντιστοιχεί σε κόστος 105,61€ ανά έτος.

Δηλαδή με την εξωτερική θερμομόνωση στον μικτό τοίχο, έγινε εξοικονόμηση του κόστους ενέργειας κατά 187,95€ ανά έτος

Συμπέρασμα:

Στο διαμέρισμα που μονώθηκε με πολυστερίνη πάχους 5 εκατοστών, για να διατηρήσουμε την εσωτερική θερμοκρασία στους 20°C όταν έξω έχει 10°C, θα ξοδεύουμε τον χρόνο:

105,61€  αντί για 293,55€ (βελτίωση =64,02%)!

Περίπτωση 3η: Ενδιάμεση μόνωση με Supafil πάχους 7 cm.

Στις θερμικές απώλειες ανά υλικό αλλάζουν μόνο τα U του τοίχου.

Uπαραθύρου =           5,00 W/m²K με επιφάνεια  1,00m²

Uπόρτας =                   5,00 W/m²K με επιφάνεια  2,00m²

Uσκυροδέματος =        3,40 W/m²K με επιφάνεια  4,62m²

Uτοίχου =                     0,403 W/m²K με επιφάνεια 22,38m²

Ο μέσος όρος όλων των απωλειών είναι Umed= 1,171 W/m²K

Από τον παραπάνω συντελεστή προκύπτει ότι η  συνολική ενέργεια ανά χειμερινή σαιζόν είναι:

Qmed= 758,81 Kwh / έτος, ενέργεια που αντιστοιχεί σε κόστος 145,88€ ανά έτος και μόνο για τον συγκεκριμένο τοίχο.

Δηλαδή με το Supafil στον μικτό τοίχο έγινε εξοικονόμηση κόστους ενέργειας κατά 147,68€ ανά χειμερινή σαιζόν

Συμπέρασμα:

Στο διαμέρισμα που μονώθηκε με Supafil, για να διατηρήσουμε την εσωτερική θερμοκρασία στους 20°C όταν έξω έχει 10°C, πρέπει να σπαταλάμε τον χρόνο:

145,68 αντί για 293,55€ (βελτίωση =50,31%)!

Δηλαδή η εξωτερική θερμοπρόσοψη προσφέρει 13,71% περισσότερη θερμική προστασία, που αντιστοιχεί σε ετήσιο κόστος θέρμανσης 40,07€

Απόσβεση

Το συνολικό κόστος μιας εξωτερικής θερμοπρόσοψης με τα απαραίτητα παρελκόμενα για τον παραπάνω τοίχο θα ήταν:

 • Υλικό και εργασία θερμομόνωσης: 25€/μ² + ΦΠΑ = 930,00€ (25€ * 30μ² μέτρηση σεντόνι)
 • Οικοδομική άδεια: 350€ + ΦΠΑ = 434,00€
 • Μετατόπιση σοβατεπί, πρίζες, κλιματιστικό, μαρμαροποδιά και άλλες παρελκόμενες εργασίες κατά περίπτωση: 300 + ΦΠΑ = 372,00€
 • Ένσημα ΙΚΑ: 150€

Σύνολο κόστους εργασιών: 1.948,00€

Ημέρες εργασιών: 4 με 5

Για να δούμε πότε θα κάνουμε απόσβεση της επέμβασής μας, διαιρούμε:

το συνολικό κόστος των εργασιών

———————————————–

με το ποσό που εξοικονομούμε

 

Break Even Point (BEP) = Κόστος εργασιών / ποσό εξοικονόμησης ενέργειας

 

Δηλαδή: BEP = 1.948,00€ / 187,95€ = 10,36 χρόνια για να γίνει απόσβεση της εξωτερικής θερμοπρόσοψης

Αντίστοιχα το συνολικό κόστος της επέμβασης με το Supafil μαζί με τα απαραίτητα παρελκόμενα θα ήταν:

 • Υλικό και εργασία Supafil: 25€/μ² + ΦΠΑ = 693,78€ (25€ * 22,38μ² μόνο ο τοίχος)
 • Φρεσκάρισμα τοίχου: 4€ + ΦΠΑ = 148,80€ (4€ * 30μ² μέτρηση σεντόνι)

Σύνολο εργασιών: 842,58€

Ημέρες εργασιών: 1

Break Even Point (BEP) = Κόστος εργασιών / ποσό εξοικονόμησης ενέργειας

 

Δηλαδή: BEP = 842,58€ / 147,88€ = 5,71 χρόνια για να γίνει απόσβεση του Supafil

Καταλήγουμε ότι στην ερώτηση «πόσο κοστίζει η θερμομόνωση;» αν δοθεί απλά η τιμή ενός ποσού ανά μ² (έστω 25+ΦΠΑ) μπορεί να καταλήξουμε σε λάθος συμπεράσματα και επιλογές.

 

Αυτό το ποσό δείχνει το τίμημα με το οποίο πληρώνονται τα υλικά και η εργασία και όχι το όφελος σε χρήματα που θα μας επιφέρει η συγκεκριμένη εργασία!

 

Το κόστος της θερμομόνωσης εξαρτάται από τον χρόνο απόσβεσης των εργασιών και το όφελος που θα λάβουμε από την εξοικονόμηση της ενέργειας.

 Καταλήγουμε ότι η απάντηση στην ερώτηση: «ποια τεχνική είναι καλύτερη;» δεν είναι μονολεκτική και έχει να κάνει με τις επιλογές του ιδιοκτήτη, αρκεί να γνωρίζει όλα τα δεδομένα και να κρίνει ανάλογα με τις ανάγκες του! Στον ακόλουθο συγκριτικό πίνακα, φαίνονται συγκεντρωτικά οι παραπάνω υπολογισμοί.

Στα θετικά της επέμβασης με το Supafil συγκριτικά με μια εξωτερική θερμοπρόσοψη, επισημαίνουμε και ξεχωρίζουμε τα εξής:

 

 • Στο σημείο που εφαρμόζεται το Supafil των 7 εκατοστών, επιτυγχάνεται καλύτερη θερμομόνωση από την πολυστερίνη των 5 εκατοστών κατά 4,26%. Αυτό είναι λογικό λόγω του πάχους και στο συγκεκριμένο παράδειγμα συγκρίνουμε τεχνικές που στη σημερινή αγορά έχουν περίπου τα ίδια κόστη (25€/μ²). Στους υπολογισμούς χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα γραφιτούχας πολυστερίνης.
 • Αποδεικνύεται ότι δεν παίζει ρόλο μόνο το λ του κάθε υλικού αλλά και το πάχος που εφαρμόζεται.
 • Το Supafil ολοκληρώνεται σε μια μόνο ημέρα χωρίς καμία απαίτηση για εξωτερικές ή εσωτερικές επιπρόσθετες επεμβάσεις εκτός από ένα φρεσκάρισμα των τοίχων.
 • Η απόσβεση του Supafil γίνεται σε σχεδόν μισό χρονικό διάστημα 5,71 χρόνια από την εξωτερική 10,36 χρόνια.
 •  

Πιστοποίηση

 

Όλοι οι τοίχοι δεν είναι ίδιοι στο εσωτερικό τους και το επιθυμητό αποτέλεσμα εξαρτάται από το πόσο καθαρά είναι χτισμένοι. Δηλαδή υπάρχουν περιπτώσεις όπου το υλικό δυσκολεύεται να περάσει και εκεί ο εξειδικευμένος εφαρμοστής αποφασίζει να κάνει περισσότερες τρύπες. Ομοίως υπάρχουν περιπτώσεις όπου το υλικό συμπιέζεται περισσότερο σε κάποια σημεία από το προβλεπόμενο.

Στόχος του εφαρμοστή είναι να πετύχει κατά μέσο όρο πυκνότητα υλικού μεταξύ 32 και 35 κιλών ανά κυβικό, δηλαδή στα 7 εκατοστά να γίνει κατανάλωση 1,9 με 2,4 κιλών ανά μ² επιφάνειας.

Πριν την εφαρμογή υπολογίζονται τα κιλά που πρέπει να τοποθετηθούν και με την ολοκλήρωσή της επιβεβαιώνονται από την μέτρηση των σακιών που έχουν χρησιμοποιηθεί.

 

Δείτε το βίντεο τοποθέτησης του υλικού σε πραγματικές συνθήκες:

Write a Comment

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *